06-20534835

Klachtenprocedure ACTER Entertrainment

Inleiding

De onderwijswetgeving is in 1998 gewijzigd met de invoering van de Kwaliteitswet, waarin (onder andere) het klachtrecht nader is geregeld. ACTER Entertrainment heeft goede kwaliteit hoog in het vaandel staan, toch kan er altijd een klacht ontstaan. Onderstaande procedure geeft in grote lijnen aan hoe wordt gehandeld door ACTER Entertrainment indien er een klacht is over de kwaliteit van het werk en/of het omgaan met afspraken, etc.

Deze klachtenprocedure is van toepassing voor zover het opleidingen georganiseerd door ACTER Entertrainment betreft. Uitsluitend een (aspirant-) student/cursist of opdrachtgever (dan wel een vertegenwoordiger) kan gebruik maken van deze klachtenprocedure.

Reglement

Artikel 1.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij ACTER Entertrainment. Onder tijdig wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de

student/cursist/opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student/cursist/opdrachtgever zijn of haar rechten ter zake verliest.

De klacht of het bezwaarschrift dient gemotiveerd en voorzien te zijn van een dagtekening en de naam van de klager. De klacht die wordt ingediend, dient zo nauwkeurig mogelijk te zijn omschreven en indien mogelijk te zijn voorzien van bewijsstukken

Indienen van een klacht:

Klachten dienen schriftelijk aan ACTER Entertrainment kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 2.

Indien een klacht wordt ingediend, krijgt de indiener binnen een week bevestiging van ontvangst van de klacht.

Er wordt gestreefd de klacht binnen een maand na indiening af te handelen, doch uiterlijk drie maanden na indiening klacht.

ACTER Entertrainment neemt contact op met de indiener met het verzoek een afspraak te maken de klacht nader te bespreken c.q. te behandelen.

Tijdens het gesprek worden eventuele afspraken en afhandeling genotuleerd en door zowel de indiener als ACTER Entertrainment voorzien van een handtekening.

De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de directie.

Artikel 3.

Indien de klant en/of ACTER Entertrainment dit wenst zal er een onafhankelijke derde persoon c.q. organisatie bij worden betrokken de klacht verder af te handelen. De derde persoon is in dezen de heer Frans Brugman van accountantskantoor Van Elderen te Apeldoorn. Uitspraken van de heer Frans Brugman zijn voor beide partijen bindend.

Artikel 4.

Bij de afhandeling van de klacht zal altijd de inhoudelijke offerte en de punten zoals verwoord in de algemene voorwaarden onderdeel zijn van de behandeling. Er geldt een wettelijke bedenktermijn van ten minste 14 werkdagen

Artikel 5.

De klacht en de wijze van afhandeling wordt geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

Artikel 6.

Een klacht zal door ACTER Entertrainment altijd vertrouwelijk worden behandeld.

>Klachtenprocedure

Ik help u graag verder!
Ik help u graag verder!
neem contact op