06-20534835

Algemene voorwaarden

 • Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

3. Verwijzing door onze wederpartij naar haar Algemene Voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij het tegendeel vooraf door ons schriftelijk is bevestigd.

4.Een klant heeft na ondertekening van de offerte een bedenktijd van 14 dagen

 • Artikel 2. BTW

Conform de belastingvoorschriften wordt BTW gefactureerd voor opleidingen, trainingen en workshops, tenzij er een vrijstelling geldt op basis van niet-wettelijk erkende beroepsopleidingen door instellingen en zelfstandige docenten die zijn ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Acter Entertrainment heeft deze vrijstelling.

 • Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum overgeschreven te zijn op onze bankrekening. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van aangegane verplichtingen. Trainingen worden maandelijks gefactureerd, voorafgaand aan de maand waarin ze plaatsvinden.

 •  Artikel 4. Annulering

In geval van annulering of uitstel van een activiteit door de opdrachtgever worden de volgende percentages van het honorarium in rekening gebracht:

- annulering binnen één maand voor aanvangsdatum: 100%
- annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvangsdatum: 25%

Bij trainingen is het mogelijk een vervanger, van een door u gelijkwaardig geacht niveau, af te vaardigen.

Indien een trainer door onvoorziene omstandigheden verhinderd is, behoudt ACTER Entertrainment het recht een vervangende trainer, van gelijkwaardig niveau af te vaardigen.

De annuleringsregelingen van hotels, conferentieoorden, huur hulpmiddelen enz. staan los van die van ACTER Entertrainment en kunnen van geval tot geval verschillen.

 • Artikel 5. Prijscorrectie

Bij langlopende projecten worden de prijzen per 1 januari en 1 juli aangepast aan de algemene trend.

 • Artikel 6. Verblijfkosten

De verblijfkosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Door deelnemers, trainer of begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd.

 • Artikel 7. Afwijkende afspraken

Afspraken, die van bovenstaande voorwaarden afwijken en die schriftelijk zijn vastgelegd, gaan vòòr op deze algemene voorwaarden.

 • Artikel 8. Bedragen

Trainingen worden berekend inclusief intake, ontwikkeling, repetitie, voorbereiding. Exclusief kilometervergoeding (0,45 eurocent per kilometer Utrecht-trainingslocatie-Utrecht) en eventuele zaalhuur, huur audiovisuele middelen en bemanning, lunches of overnachtingen. Een dagdeel bestaat uit drie en een half uur, inclusief pauze.

 • Artikel 9. Geheimhouding

1. Het is ons verboden, hetzij gedurende de onderhavige overeenkomst, hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke voege ook, enige mededeling te doen omtrent (vertrouwelijke) informatie die ons door onze wederpartij ter beschikking is gesteld dan wel door ons is verkregen van door onze wederpartij aan ons ter beschikking gestelde informatie.

2. Deze geheimhoudingsplicht geldt tot 3 jaar na het einde van de overeenkomst doch maximaal 6 jaar na aanvang van de overeenkomst.

 • Artikel 10. Bedrijfshulpverlening

Onze medewerkers en/of cursisten zullen zich altijd onderwerpen aan de reglementen, zoals die gelden op de locatie waarvan wij gebruik maken. Ook de gegeven opdrachten en aanwijzingen door de ter plaatse verantwoordelijke Bedrijfshulpverlener zullen direct worden opgevolgd. Wij zijn derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk voor de, tijdens de calamiteit, gegeven opdrachten en de uitvoering ervan.

 • Artikel 11: Auteursrecht

1. ACTER Entertrainment staat er voor in, dat het zelf over de auteursrechten beschikt met betrekking tot het aan de cursist in het kader van de cursus afgegeven lesmateriaal.

2. Het lesmateriaal mag slechts worden gebruikt voor het in de overeenkomst omschreven doel en door de daarin bedoelde cursisten.

>Algemene voorwaarden

Ik help u graag verder!
Ik help u graag verder!
neem contact op